ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ตั้งคณะทำงานร่วมหลายหน่วยงาน พัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบด้วย13 เขตพื้นที่ ได้แก่ 12 เขตทั่วประเทศและ กทม.อีก 1 เขต เป็นพื้นที่ที่สอดคล้องกับเขตพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกลไกใหม่ที่มีรูปแบบการทำงานโดยการเชื่อมร้อย องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มุ่งปฏิบัติงานด้านสุขภาพ อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน มาบูรณาการการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เพื่อร่วมกันจัดการระบบสุขภาพของพื้นที่อย่างมีพลัง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ thassanun@nationalhealth.or.th
* วัตถุประสงค์
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ราชกิจจานุเบกษา และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 มิถุนายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar Songpon Tulata
สร้างในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2566